Home <> Regulamente

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique, tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be

______________________________________________________________________

 

 

REGULAMENTUL  INTERNAŢIONAL DE CREŞTERE F.C.I.

 

 

PREAMBUL

 

1.        Tările membre şi partenere sub contract ale FCI vor respecta Regulamentul de creştere internaţional FCI.

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea şi dezvoltarea raselor canine trebuie să se bazeze pe obiective cu termen lung şi pe principii sănătoase, astfel încât practicarea acestei activităţi să nu conducă la producerea de câini bolnavi sau cu un caracter instabil sau lipsiţi de aptitudini pentru lucru.

Obiectivul creşterii trebuie să fie acela de a păstra şi de preferinţă, de a extinde diversitatea genetică a unei rase.

 

Numai câinii sănătoşi din punct de vedere funcţional pot fi folosiţi în activitatea de creştere.

Este de datoria fiecărui crescător ce selecţionează un câine, de a determina dacă acesta din urmă este apt pentru reproducţie din punct de vedere mental şi fizic.

 

Un crescător trebuie să se asigure că animalele destinate reproducţiei au un temperament stabil şi sunt într-o bună condiţie fizică. Atât timp cât crescătorul asigură păstrarea unui pui, el trebuie să-i permită acestuia să se dezvolte într-un mediu sănătos (mental şi fizic) şi benefic astfel încât să-i garanteze o socializare adecvată.

 

 

 

 

2.    Drepturile şi obligaţiile reciproce ale proprietarilor de etaloni sau de femele sunt determinate în principal de dreptul naţional, regulamentele stabilite de asociaţiile chinologice naţionale sau de membrii acestora (asociaţii teritoriale sau cluburi de rasă) şi /sau convenţiile particulare. In cazul lipsei unor astfel de reglementări, va fi aplicat prezentul Regulament.

 

·         Crescătorilor şi proprietarilor de etaloni le este insistent recomandat să stabilească în scris condiţiile în care se va face monta, astfel încât să se creeze o situaţie clară cu privire la obligaţiile financiare.

 

 

 

 

CHELTUIELI DE TRANSPORT ŞI ÎNTREŢINERE A FEMELEI

2.       Proprietarului femelei îi este recomandat să-şi aducă şi să-şi recupereze femela fie personal fie prin intermediul unei persone de încredere. Atunci când femela va rămâne la posesorul etalonului mai multe zile, toate cheltuielile ocazionate de alimentaţie, cazare, îngrijiri veterinare cât şi pagubele provocate canisei sau domiciliului posesorului etalonului sunt în sarcina proprietarului femelei. Transportul femelei se efectuează pe cheltuiala proprietarului acesteia.

 

RESPONSABILITATE

3.    În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în diferitele ţări, este considerată ca responsabilă de pagubele provocate de animal unor terţe persoane, persoana care în momentul provocării acestora asigură întreţinerea şi îngrijirea numitului animal.

 

      In acest sens, proprietarul (sau posesorul) etalonului va proceda la încheierea unui contract de asigurare cu răspundere civilă.

 

DECESUL CĂŢELEI

4.   In cazul când căţeaua a decedat pe timpul rămânerii în pensiune la proprietarul etalonului, acesta din urmă se va obliga, pe cheltuiala sa, să procedeze la constatarea decesului şi cauzele care l-au provocat de către un medic veterinar. Proprietarul etalonului îl va informa cât mai rapid posibil pe proprietarul femelei despre decesul acesteia şi cauzele sale.      Dacă proprietarul căţelei va dori să vadă căţeaua decedată, nu-i va putea fi refuzat acest drept.

      In cazul când decesul căţelei s-a produs din vina proprietarului etalonului, acesta din urmă va trebui să plătească daune interese proprietarului căţelei. In cazul când proprietarul etalonului nu este responsabil de decesul căţelei, proprietarul căţelei va trebui să-i returneze acestuia cheltuielile ocazionate de decesul căţelei.

 

ALEGEREA ETALONULUI

5.   Posesorul etalonului se obligă să nu monteze căţeaua decât cu etalonul prevăzut şi în nici un caz cu un altul. 

      In cazul când căţeaua nu a fost montată de etalonul prevăzut, ea nu va putea fi montată cu un alt etalon decât cu acordul proprietarului căţelei.

      In orice caz, este strict interzisă monta căţelei cu doi masculi sau mai mulţi pe perioada aceloraşi călduri.

 

MONTA ACCIDENTALĂ

6.      In cazul când a avut loc o montă accidentală efectuată de un alt etalon decât cel prevăzut, posesorul etalonului care a efectuat monta este obligat să-i ramburseze proprietarului căţelei toate cheltuielile ocazionate de această montă eronată.

După o montă accidentală efctuată de către un alt etalon decât cel convenit, este strict interzisă o nouă montă cu etalonul care a fost ales iniţial.

      Posesorul etalonului nu poate în nici un caz, pentru o asemenea montă, să pretindă obligaţii financiare proprietarului căţelei.

 

ATESTAREA MONTEI

7.   Posesorul etalonului va certifica prin redactarea unui atestat, executarea corectă a montei. El confirmă prin semnătură pe acest document că a fost martor ocular al montei. In cazul când serviciile cărţii de origine ale ţării unde se va declara fătarea, prevăd formulare speciale pentru atestarea montei, va fi obligaţia proprietarului căţelei de a le procura şi completa corect şi de a le prezenta proprietarului etalonului pentru semnătură.

 

      Acest atestat de montă trebuie obligatoriu să conţină următoarele date:

 

a)            Numele şi numărul de înregistrare al etalonului în cartea de origine.

b)            Numele şi numărul de înregistrare al femelei în cartea de origine.

c)            Numele şi adresa posesorului/proprietarului etalonului

d)            Numele şi adresa proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achiziţiei femelei

e)         Locul şi data montei

f)            Semnătura posesorului etalonului şi proprietarului căţelei

g)         Dacă serviciile cărţii de origine solicită pentru înregistrarea puilor rezultaţi, o fotocopie certificată sau un extras certificat conform cu pedigreeul etalonului, posesorul etalonului va furniza gratuit aceste documente proprietarului căţelei.

 

DESPĂGUBIRI PENTRU MONTĂ

8.   Ii este recomandat proprietarului etalonului să nu semneze atestatul de montă decât după plata preţului fixat în prealabil pentru montă. Reţinerea femelei cu titlu de gaj nu este permisă.

 

9.   Dacă etalonul convenit nu a efectuat monta, indiferent de motiv sau pentru că femela nu se lasă montată, neputându-se efectua monta, proprietarul etalonului are dreptul doar la despăgubirile prevăzute la Art.2 şi în nici un caz nu va putea pretinde preţul fixat pentru montă.

 

10. In ceea ce priveşte descendenţa etalonului, proprietarul etalonului nu are dreptul, faţă de proprietarul femelei, la alte despăgubiri decât cele prevăzute pentru montă. De asemenea, el nu are dreptul să primească un pui.

      Dacă părţile se pun de acord cu privire la primirea unui pui, acest acord va fi formulat în scris înainte de montă. Intr-un asemenea acord, vor fi absolut precizate şi respectate următoarele puncte  :

 

a)             momentul alegerii puiului de către proprietarul etalonului

b)             momentul primirii puiului de către proprietarul etalonului

c)             momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a alege un pui este irevocabil prescris

d)             momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a primi puiul este irevocabil prescris

e)             reglementarea cheltuielilor de transport

f)             acorduri speciale pentru cazul când femela a născut căţeii morţi sau a supravieţuit un singur pui sau pentru cazul când puiul ales a decedat înainte de primire.

 

FEMELA NU A RĂMAS GESTANTĂ

11. După o montă corect executată, se consideră că etalonul şi-a îndeplinit obligaţiile şi că din acel moment condiţiile pentru a avea dreptul la despăgubiri au fost îndeplinite.

      Aceasta nu constituie o garanţie că femela a rămas gestantă. Rămâne la aprecierea proprietarului etalonului, dacă femela nu rămâne gestantă, fie să acorde acestei femele la următoarele călduri o montă gratuită, fie să returneze o parte din indemnizaţia pentru montă. Un asemenea acord va trebui să fie redactat în scris înaintea montei şi va fi cuprins în contractul de montă.

      Dreptul la o montă gratuită se stinge în principu dacă etalonul prevăzut a decedat sau dacă a trecut în proprietatea altcuiva sau dacă femela prevăzută a decedat.

      Dacă se probează (prin analiza spermei) că etalonul a fost steril în momentul montei, proprietarului femelei i se vor rambursa toate cheltuielile ocazionate de această montă.

 

INSEMINAREA ARTIFICIALĂ

12.    Inseminarea artificială nu va fi aplicată decât la animale care înainte s-au reprodus

       natural. 

In caz de inseminare artificială a femelei, veterinarul care a recoltat sperma de la etalon va certifica printr-un atestat scris obţinut dela cartea de origine unde vor fi declaraţi puii, că sperma proaspătă sau congelată provine de la etalonul prevăzut. Atestatul prevăzut la art.7 (a-g) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei de către proprietarul etalonului.

      Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea şi inseminarea spermei sunt în sarcina proprietarului femelei. 

      Veterinarul care a efectuat inseminarea va confirma în scris serviciului cărţii de origine, că femela a fost corect însămânţată cu sperma provenind de la etalonul prevăzut pentru montă.

      Acest atestat va cuprinde locul şi data inseminării, numele şi numărul de înregistrare al femelei în cartea de origine cât şi numele şi adresa proprietarului femelei.

      Proprietarul etalonului de la care provine sperma va elibera proprietarului femelei, în afara atestatului furnizat de veterinar, un atestat oficial al montei.

 

CESIONAREA DREPTULUI DE CREŞTERE

13. In general, se consideră că din momentul montei, proprietarul femelei este crescătorul progeniturii acesteia.

      Cu toate acestea, dreptul de a utiliza o femelă sau un etalon poate fi transferat, prin acord contractual, unei terţe persoane.

      Un astfel de transfer va fi atestat în scris înaintea montei planificate. O astfel de cesiune, redactată în scris, trebuie să fie declarată din timp serviciilor competente ale cărţii de origine şi eventual asociaţiei de creştere, competentă pentru rasa respectivă. Acest document va fi anexat la declaraţia de fătare.

      Este necesar să se descrie foarte exact în cesiunea dreptului de creştere, drepturile şi obligaţiile celor două părţi contractante.

      Terţa persoană care preia temporar dreptul de creştere al unei femele, este considerată ca proprietar al acesteia, în sensul prezentului regulament, de la montă şi până în momentul înţărcării.

 

REGULI DE BAZĂ

14. Vor fi consideraţi câini de rasă pură şi vor putea primi un pedigree recunoscut de FCI

numai puii rezultaţi din doi părinţi de rasă pură, care au pedigree recunoscute de FCI şi pe care nu figurează nici-o obiecţie şi nici-o restricţie din partea organizaţiei chinologice naţionale.

Ca regulă generală, puii trebuie să fie vânduţi şi transferaţi unei persoane private

pe numele căreia se eliberează un pedigree de export.

 

15. Pedigreele recunoscute de FCI sunt certificate care atestă fiabilitatea datelor cu privire la generaţiile menţionate şi nu pot fi considerate certificate care garantează calitatea câinelui.

 

INREGISTRAREA PUILOR ÎN CARTEA DE ORIGINE

16. Dacă nu există acorduri contrare, se consideră că noul proprietar în urma vânzării unei căţele gestante, este în mod automat şi crescătorul progeniturii. Puii vor fi înregistraţi în cartea de origine a ţării unde proprietarul femelei îşi are reşedinţa. Puii vor purta afixul său. 

 

17.    Orice câine crescut şi înregistrat într-o ţară membră sau partener sub contract FCI va fi identificat printr-un sistem permanent şi nefalsificabil; această identificare va trebui să apară pe pedigree.

       Puii sunt înregistraţi, în principiu, în cartea de origine a ţării unde proprietarul femelei îşi are reşedinţa obişnuită. In caz de contestaţie, el va trebui în mod obligatoriu să probeze aceasta printr-un atestat eliberat de autoritatea care ţine registrul cărţii de origine din ţara de domiciliu (reşedinţa obişnuită).

       Sunt tolerate excepţii pentru crescătorii de câini de rasă care domiciliază într-o ţară care nu ţine o carte de origine recunoscută de FCI.

       Aceştia au posibilitatea de a proceda la înscrierea puilor într-o carte de origine recunoscută de FCI.

       Vor fi înregistraţi toţi puii rezultaţi la fătare; aceasta include toţi puii existenţi la data cererii de înregistrare.

Pedigreele, care sunt de fapt certificate de naştere, nu trebuie să fie emise decât pentru a certifica genealogia. In mod normal, o femelă nu poate fi montată, pentru aceeaşi fătare, decât de un singur mascul. In caz de deviaţii, asociaţiile canine naţionale sunt obligate să facă certificarea paternităţii (prin examen ADN) pe cheltuiala crescătorului.         

 

REGULAMENTE DE CREŞTERE ALE ŢĂRILOR MEMBRE FCI

18.     Regulamentele de creştere ale ţărilor membre şi partenere sub contract FCI pot fi mai restrictive decât prezentul regulament dar nu vor conţine prevederi contrare acestuia.

 

DISPOZIŢII FINALE

19. Acest Regulament înlocuieşte Cutuma Internaţională de Creştere de la Monaco din 1934. 

 

În caz de divergenţe la interpretare, textul german este determinant.

 

 

*     Adoptat de Adunarea Generală FCI, 11 şi 12 iunie 1979 la Berna (Elveţia).

 

 

Textul în caractere îngroşate a fost aprobat de Comitetul General FCI, la Munchen, în

octombrie 2003.