fcicrop

Structura de conducere a A.Ch.R.

CONSILIUL DIRECTOR al A.Ch.R.

PREŞEDINTE

Cristian Ştefănescu

VICEPREŞEDINTE

Petru Muntean

RESPONSABIL CHINOTEHNIC

Lokodi Csaba Zsolt

MEMBRI

Daniela Radu

Papp Vasile Carol

Molnar Zsolt

Horatiu Stan

PREŞEDINTE DE ONOARE al A.Ch.R.

PREŞEDINTE DE ONOARE

Bogdan Emerich

COMISIA DE CENZORI a A.Ch.R.

PREŞEDINTE

Cristina Vasilev

MEMBRI

Marta Nedelcu

Csibi Karoli

COLEGIUL DE ARBITRII al A.Ch.R.

PREŞEDINTE

Vasile Carol Papp

VICEPREŞEDINTE

Lokodi Csaba Zsolt

MEMBRU

Marian Draganescu

RESPONSABIL ARBITRII UTILITARE

Csibi Karoly

RESPONSABIL ARBITRII VÂNĂTOARE

Remus Baican

   

COMISIA DE DISCIPLINA A C.A. 

Alexandru Szlathotka

 

Andreea Csatari

 

Iosif Ewald Mergel 

COMISIA DE ETICĂ şi DISCIPLINĂ A.Ch.R.

MEMBRI TITULARI

Adrian Ludoşan 

Lucian Bagia

Sebastian Flesieru 

MEMBRI SUPLEANŢI

Liviu Ionescu

Gheorghe Schill

yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari foto si video

Fotografii Best in Show: Tg. Mures, Arad, Turda, Oradea

Video Best in Show: Tg. Mures, Arad, Turda, Oradea

Video Seminarii: Seminar Cane Corso

cdmec142

topdog2017

Top Dog 2017

Rezultate

Mai mult

A.Ch.R pe Facebook