Home <> Regulamente

 

REGULAMENTUL EXPOZIŢIILOR

 

 

I. Dispoziţii generale

 

Art.1 Asociaţia Chinologică din România, respectiv asociaţiile chinologice teritoriale membre ale A.Ch.R. şi cluburile pe rase organizează expoziţii chinologice.

Expoziţiile pot fi internaţionale, naţionale, pe rase sau de club. Pentru organizarea unei expoziţii internaţionale este necesară aprobarea A.Ch.R. şi propusă F.C.I., pentru expoziţiile naţionale pe rase sau de club, este necesară aprobarea A.Ch.R. Pentru organizarea unei expoziţii internaţionale, A.Ch.R. solicită aprobarea F.C.I. iar după obţinerea acesteia deleagă competenţa de organizare asociaţiei teritoriale solicitante.

Data unei expoziţii nu poate fi schimbată decât de forul care a aprobat expoziţia respectivă.

 

Art.2 La expoziţii pot fi înscrişi câinii de rasă care posedă certificat de origine (pedigree) recunoscut de F.C.I. şi care la data expoziţiei au implinit cel puţin vârsta de 6 luni. Câinii aflaţi în proprietatea unei persoane fizice sau juridice din România pot participa la expoziţii doar dacă au certificate de origine emise de către C.O.R. şi pentru câinii din import pedigree înregistrat la C.O.R. Câinii care posedă certificat de origine incomplet sau fără certificat de origine pot participa doar la expoziţiile naţionale pe rase şi de club. Rasele supuse regimului de carte de origine deschisă pot participa la toate tipurile de expoziţii.

Câinii din rasele autohtone (Ciobăneşti Româneşti) pot fi înscrişi în expoziţie conform prevederilor prezentului Regulament. Aceşti câini nu pot concura pentru titlurile CACIB, R.CACIB, “Best of Group” sau “Best in Show”.

 

Art.3 În incinta expoziţiei pot intra doar câinii înscrişi în expoziţie. Aceştia trebuie purtaţi obligatoriu în lesă. De orice pagubă provocată de câine este răspunzător proprietarul acestuia. Câinii agresivi vor fi purtaţi cu botniţă şi lesă scurtă. La intrarea în expoziţie câinele va trece prin filtrul sanitar veterinar. În cazul în care medicul veterinar constată că în zona de unde provine câinele sunt boli contagioase şi câinele nu este vaccinat conform legilor în vigoare, nu se va permite accesul acestuia în incinta expoziţiei. Carnetul medical al câinelui va fi vizat cu maxim 10 zile înainte de data intrării în expoziţie.

 

Art.4 a) Proprietarul câinelui are dreptul să înscrie câinele în expoziţie până la termenul menţionat pe fişa de înscriere respectiv în clasele menţionate pe aceasta. Odată cu trimiterea formularului de înscriere se va achita în mod obligatoriu şi taxa de înscriere. Taxa de înscriere nu se returnează dacă expozantul nu îşi prezintă câinele. Expozantul odată cu semnarea fişei de înscriere în expoziţie se obligă să respecte ora de începere şi de închidere a expoziţiei. Câinele nu poate fi scos din incinta expoziţiei înainte de ora închiderii acesteia decât cu aprobare specială a comitetului de organizare. În cazul în care un expozant părăseşte incinta expoziţiei fără această aprobare i se pot refuza înscrierile la expoziţiile ulterioare.

            b) Odată cu completarea, semnarea şi trimiterea formularului de înscriere în expoziţie, proprietarul sau persoana care prezintă câinele se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament şi răspunde de exactitatea datelor înscrise pe formular.

            c) Nu sunt admişi în expoziţie câinii castraţi, femelele în călduri, gestante (cca.40 zile) sau care alăptează.

            d) În cazul în care expozantul are o comportare şi o ţinută indecentă în cadrul expoziţiei poate fi sancţionat de către comisia de disciplină a asociaţiei din care face parte mergându-se până la interzicerea accesului în expoziţii pe o durată limitată sau nelimitată sau în funcţie de gravitate, luându-se măsura de excludere din cadrul asociaţiei din care acesta face parte. Aceste măsuri vor fi comunicate în cel mai scurt timp Secretariatului A.Ch.R. care va înştiinţa asociaţiile teritoriale prin scrisoare circulară.

            e) Sub nici un motiv nu se admit înscrieri în ziua expoziţiei.

Fiecare expozant este obligat să aibă asupra lui certificatul de origine al câinelui aşa cum s-a precizat la art.2 al prezentului Regulament şi va prezenta acest certificat secretarului de ring pentru înscrierea rezultatului obţinut.

Identitatea câinilor prezentaţi la arbitraj se va verifica pe baza tatuajului acestora.

 

II. Clasele de arbitraj

         

Art.5 a) CLASA PUI ( 6 - 9 luni )

            b) CLASA JUNIORI ( 9 - 18 luni )

            c) CLASA DESCHISĂ ( sub 7 ani)

d) CLASA MUNCĂ  (sub 7 ani + certificat probă de lucru absolvită cf. normelor  F.C.I.)

e) CLASA CAMPIONI ( 15 luni - 7 ani + diploma de campion naţional sau internaţional )

            f) CLASA VETERANI ( peste 7 ani )

Arbitrajul se realizează pe clasele mai sus menţionate şi pe sexe, în conformitate cu nomenclatura F.C.I..

 

Art.6 La clasele de la pct.1 a, b, c, d, vârsta luată în considerare este cea din ziua arbitrării câinelui.

 

Art.7 La clasa pui poate fi înscris orice câine între 6 si 9 luni. În această clasă se atribuie doar calificativul promiţător şi ordinea ierarhică de la I la IV.

 

Art.8 La clasa juniori pot fi înscrişi câini cu vârsta cuprinsă între 9 şi 18 luni.

 

Art.9 La clasa deschisă poate fi înscris orice câine care a împlinit vârsta de 15 luni, indiferent de titlurile sau calificativele obţinute.

 

Art.10 La clasa muncă poate fi înscris orice câine care a împlinit vârsta de 15 luni  şi care posedă certificat de absolvire a probelor de muncă conform normelor F.C.I. La clasa muncă nu pot fi înscrişi decât câini din rasele pentru care F.C.I. condiţionează atribuirea titlului CACIB de existenţă certificatului de absolvire a probelor de muncă specifice rasei. Înscrierea în această clasă se face cu condiţia depunerii împreună cu fişa de înscriere a copiei acestui certificat.

Art.11 La clasa campioni poate fi înscris orice câine care la data expoziţiei posedă titlul de campion naţional sau internaţional. Înscrierea în această clasă se face cu condiţia depunerii împreună cu fişa de înscriere a copiei actului (diploma) care certifică obţinerea unui astfel de titlu.

 

Art.12 La clasa veterani poate fi înscris orice câine care a depăşit vârsta de 7 ani.

 

Art.13 Un câine poate fi înscris doar la una din clasele prevăzute la art.5 lit.a - f.

 

III. Expoziţia

 

Art.14 Expozantul trebuie să fie punctual la ring. În cazul când a întârziat de la arbitrarea clasei la care este înscris poate cere arbitrarea câinelui după încheierea întregului arbitraj de la ringul respectiv dar în cazul acesta câinele va primi doar calificativ nu şi titlu.

 

Art.15 A.Ch.R. sau asociaţia organizatoare poate institui pe lângă clasele mai sus menţionate următoarele concursuri:

 

          - Perechi de creştere (mascul şi femela aparţinând aceluiaşi proprietar)

- Grup de creştere (pot participa minimum trei câini care provin din aceeaşi canisă)

            - Junior Handling (copilul va avea între 8 şi 14 ani)

Arbitrajul acestora se desfăşoară la sfârşitul expoziţiei în ringul de onoare atribuindu-se doar ordinea valorică.

 

Art.16 La sfârşitul arbitrajului pe ringuri se va organiza în mod obligatoriu concursul “Best of Group” şi “Best in Show”. Aceste concursuri se vor desfăşura în ringul de onoare special amenajat în acest scop.

 

Art.17 Pe perioada desfăşurării arbitrajului, în ringuri nu au acces alte persoane în afara arbitrului, secretarilor şi a comisarului de ring şi expozanţilor ai căror câini sunt arbitraţi la clasa respectivă. Excepţie fac doar Preşedintele A.Ch.R., Preşedintele Colegiului de Arbitri sau o persoană delegată în acest sens de aceştia. Nici una din aceste persoane nu au dreptul de a influenţa arbitrajul. Candidaţii de arbitru pot intra în ring numai cu delegaţie C.A. pentru a-şi efectua asistenţa în cadrul expoziţiilor naţionale sau de club.

 

Art.18 Arbitrul poate modifica înscrierea unui câine într-o clasă corespunzătoare dacă se constată înscrierea greşită dar numai pentru motive de vârstă, talie, culoare sau tip de păr. Excepţie de la acest caz constituie greşelile organizatorilor. În afara cazurilor prevăzute mai sus nu se pot face modificări de încadrare.

 

Art.19 În termen de 21 de zile de la data desfăşurării expoziţiei organizatorul este obligat să trimită documentaţia necesară, cu privire la expoziţie şi rezultatele acesteia la A.Ch.R.

 

 

IV. Calificative şi titluri

 

Art.20 Calificativele ce se pot acorda:

 

            - EXCELENT

            - FOARTE BUN

            - BUN

            - SATISFĂCĂTOR

- NESATISFĂCĂTOR (doar în cazurile în care exemplarul nu posedă caracterele rasei respective)

 

Art.21 Titlurile ce se pot acorda:

 

            - R.P.J. ( România Prim Junior )

            - C.A.C. ( Certificat de Aptitudini pentru Campionat )

            - Res. C.A.C. ( Rezervă C.A.C. )

            - C.M.B.C.R. ( Cel mai bun câine al rasei )

            - I.C.J. ( Învingător de Club Junior )

            - I.C. ( Învingător de Club )

 

Art.22 Titlul R.P.J. poate fi acordat câinelui care a obţinut calificativul Excelent I la clasa Juniori.

 

Art.23 Câinii din clasele Deschisă şi Muncă ce au obţinut calificativul de Excelent I pot primi titlul C.A.C., iar cei ce au obţinut calificativul Excelent II, titlul Res.C.A.C. Acordarea acestor titluri nu este obligatorie.

 

Art.24 În clasa Campioni se poate acorda câinelui ce a obţinut Excelent I, titlul de “ÎNVINGĂTOR ........”.(numele localităţii unde se desfăşoara expoziţia).

 

Art.25 La expoziţiile cluburilor naţionale, câştigătorul clasei Junior  poate primi şi titlul de I.C.J.

 

Art.26 Pentru titlul de I.C. concurează câştigătorii claselor deschisă, muncă şi campioni. Acest titlu se acordă doar în cadrul expoziţiilor de club.

 

Art.27 Ordinea valorică la arbitrajul grupei de creştere este stabilită de omogenitatea materialului canin prezentat. În concursul Grupa de creştere, pot fi înscrise grupe de câte cel puţin trei câini fiecare, din aceeaşi rasă, provenind de la acelaşi crescător. Exemplarele care formează o grupă de creştere trebuie să fi obţinut în cadrul expoziţiei calificativul Excelent pentru cel puţin două exemplare şi minim Foarte bun pentru restul. Prin aceasta se întelege că masculii ce intră într-o astfel de grupă nu pot avea decât calificativul Excelent.

 

 

 

IV. Titlul “CAMPION ROMÂNIA” (R.CH.)

 

Art.28 Titlul “CAMPION ROMÂNIA” poate fi acordat acelui câine care a obţinut cel puţin trei titluri C.A.C. de la cel puţin doi arbitrii diferiţi, intervalul de timp scurs între primul şi ultimul titlu obţinut trebuind să fie de minimum 12 luni şi o zi. Pentru omologarea titlului R.CH. vor fi luate în considerare:

         

-         1 x C.A.C. obţinut în expoziţie C.A.C.I.B.;

-         2 x C.A.C. obţinut în expoziţie naţională C.A.C.;

-         1 x calificativ maxim.* obţinut în expoziţie de Club de rasă.

 

* pentru rasele unde nu există club de rasă, acest calificativ va putea fi înlocuit cu un titlu C.A.C. obţinut în expoziţie internaţională CACIB.

Pentru obţinerea titlului R.CH., la rasele unde sunt prevăzute probe de muncă pentru omologarea titlului C.A.C.I.B. (v. Circulara F.C.I. 60/1992), solicitanţii vor depune obligatoriu şi certificat de absolvire a acestor probe.

Titlul “CAMPION ROMÂNIA CUM LAUDAE”(R.Ch.L.), se acordă câinelui care a obţinut trei titluri de învingător în clasa Campioni, din care cel puţin unul într-o expoziţie C.A.C.I.B. 

 

Art.29 Titlul “CAMPION ROMÂNIA JUNIOR” (CRJ) poate fi acordat acelui câine care a obţinut trei titluri RPJ de la cel puţin doi arbitri diferiţi, unul din titluri fiind obţinut într-o expoziţie CACIB.

 

Art.30 Toate titlurile trebuie obţinute la expoziţiile din România.

 

Art.31 Cererile pentru obţinerea acestor titluri, vor fi expediate Secretariatului A.Ch.R. şi vor fi însoţite de o copie a certificatului de origine şi copiile buletinelor de arbitraj.

 

V. Comisia de contestaţii.

 

Art.32 Deciziile arbitrului cu privire la arbitrajul câinelui nu pot fi contestate.

 

Art.33 Contestaţiile pot fi făcute doar pentru vicii de forma ( ex. înscriere greşită într-o clasă). Contestaţia se poate depune în maxim două ore de la efectuarea arbitrajului. Taxa de contestaţie este dublul taxei de înscriere. Comisia de contestaţii trebuie să rezolve contestaţia depusă în maximum o oră de la depunere. Comisia poate decide restituirea taxei de contestaţie.

 

Art.34 Comisia de contestaţii se compune din trei persoane, preşedintele acesteia fiind delegatul A.Ch.R. iar membri : delegatul C.A. şi cel al organizatorilor.

 

Art.35 Arbitrii ce oficiază în ziua expoziţiei nu pot face parte din comisia de contestaţii.

 

Art.36 Hotărârile comisiei sunt definitive.

 

VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art.37 Prezentul regulament se completează cu Circulara 60/1992 emisă de F.C.I. cu privire la rasele supuse probei de lucru pentru obţinerea titlului de campion internaţional.

 

Art.38 Prezentului regulament i se vor adaugă instrucţiunile privind organizarea expoziţiilor chinologice din România.

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Conducere la data de 08.02.1997 şi intră în vigoare de la această dată.